Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes, pažymėjus varnelę „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis bei Privatumo politika, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, asmens duomenų surinkimas ir saugojimas, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.salciolinija.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  • Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  • Internetinė parduotuvė www.salciolinija.lt yra įsteigta MB „Šalčio linija“ ir yra įmonės nuosavybė.
 1. Asmens duomenų apsauga
  • Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.salciolinija.lt, laikoma slaptai ir yra neviešinama.
  • Asmens duomenų apsauga vykdoma remiantis MB „Šalčio linija“ patvirtinta privatumo politika.
 1. Pirkėjo teisės
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.salciolinija.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.salciolinija.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo ir/ar sąskaitos numerį) ne vėliau kaip per 7 dienų nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.
  • Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones”, taisyklėmis.
  • Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, o pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą bei nedelsiant informuoti Pardavėją.
 1. Pardavėjo teisės
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.salciolinija.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo užsakymą.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1., 7.2.2., punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
 2. Pardavėjo įsipareigojimai
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės užsakymo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir privatumo politikoje nustatytus atvejus.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 8 – tame Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   • Apmokėjimas naudojantis internetine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama internetinės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs internetinės bankininkystės sutartį su vienu iš 8-nių žemiau nurodytų bankų: AB Swedbank; AB DNB bankas; AB SEB bankas; AB Šiaulių bankas; AB Citadele bankas; AB Danske Bank, UAB Medicinos bankas bei AB Nordea bankas ar elektroninių mokėjimų sistema PAYSERA – www.paysera.lt. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui internetinės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko internetinės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai www.salciolinija.lt internetinėje parduotuvėje vykdomi per PAYSERA – www.paysera.lt elektroninių mokėjimų sistemą.
   • Atsiskaitydamas 7.2.1., 7.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir nuo to laiko skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.
 1. Prekių pristatymas
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
  • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-7 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
  • Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas susijusias su transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
 1. Prekių garantija
  • Kiekvienos www.salciolinija.lt internetinės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje www.salciolinija.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • Kiekvienai el.parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).
  • Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas.
  • Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.
  • Suremontuotoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.
  • Pardavėjas nėra atsakingas už atvejus, kai prekės tapo netinkamos arba jų savybės pablogėjo dėl to, kad Pirkėjas arba tretieji asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes ar paslaugas, jas naudojo, transportavo, sandėliavo pažeidžiant reikalavimus, nustatytus prekės aprašymuose.
 1. Atsakomybė
  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos

 • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Uždaryti Meniu
×

Cart